Szanowny Czytelniku


I. Zasady korzystania ze strony internetowej Portal "Świat Czarnego Teriera" oraz polityka prywatności

 

Informacje ogólne

 

Niniejszy dokument opisuje warunki funkcjonowania oraz korzystania ze strony internetowej "Świat Czarnego Teriera" dostępnej pod adresem www.swiatctr.pl (zwanej dalej Portalem "Świat Czarnego Teriera") oraz przedstawia zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osób przeglądających zasoby Portalu "Świat Czarnego Teriera" (zwanych dalej Użytkownikami).

 

Portal "Świat Czarnego Teriera" jest stroną prywatną o charakterze hobbystycznym udostępnianą za darmo za pośrednictwem sieci Internet (hosting strony zapewnia zewnętrzny dostawca - InnyHosting.pl), która służy darmowej popularyzacji wiedzy poruszającej podstawowe zagadnienia związane z psem oraz jego roli i miejsca w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu kynologii, psa rasowego i rasy czarny terier rosyjski. Portal "Świat Czarnego Teriera" przeznaczony jest dla miłośników psów, którzy poszukują informacji dla własnych, niekomercyjnych potrzeb. Portal "Świat Czarnego Teriera" został podzielony na bloki tematyczne, które ułatwiają nawigację i odszukanie interesującego Użytkownika tematu.

 

Użytkownik korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu "Świat Czarnego Teriera" akceptuje zasady zawarte w zasadach korzystania ze strony internetowej Portal "Świat Czarnego Teriera", polityce prywatności, polityce plików cookies, które znajdują się w danym dokumencie. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami zawartymi w tym dokumencie, powinien opuścić stronę Portalu "Świat Czarnego Teriera".

 

Własność intelektualna i prawa autorskie

 

Portal "Świat Czarnego Teriera" i opublikowane na jego łamach utwory, znaki towarowe, bazy danych, grafiki, zdjęcia, rysunki, tabele  (zwane dalej Materiałami), a także ich wybór i zestawienie w Portalu "Świat Czarnego Teriera", podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa tj. w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

 

Bazę Portalu "Świat Czarnego Teriera" stanowią Materiały autorstwa Redakcji Portalu "Świat Czarnego Teriera". Są to Materiały opracowywane zgodnie z założeniem tematycznym strony Portalu "Świat Czarnego Teriera" i stanowią własność Portalu "Świat Czarnego Teriera", który dysponuje wszelkimi prawami do tych Materiałów.

 

Ponadto na stronach Portalu "Świat Czarnego Teriera" publikowane są wybrane Materiały pozyskane od Użytkowników, którzy udostępnili te Materiały Portalowi "Świat Czarnego Teriera", przesyłając je za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) i wyrazili zgodę na ich publikację na łamach strony Portalu "Świat Czarnego Teriera". Materiały te prezentowane są na stronie Portalu "Świat Czarnego Teriera" na podstawie stosownych umów zawartych z tymi Użytkownikami lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

Redakcja Portalu "Świat Czarnego Teriera" szanuje prawo do własności intelektualnej i zobowiązuje się publikować udostępnione Materiały tylko i wyłącznie na stronie Portalu "Świat Czarnego Teriera" oraz nie będzie tych Materiałów nikomu udostępniać.

 

Wszystkie udostępnione przez Użytkowników Materiały publikowane są na stronie Portalu "Świat Czarnego Teriera" nieodpłatnie i są zaopatrzone w stosowne podpisy zawierające imię i nazwisko autora Materiałów oraz link do indywidualnej strony internetowej autora Materiałów (o ile ją posiada i wyrazi taką wolę).

 

Udostępniając Materiały Portalowi "Świat Czarnego Teriera" Użytkownik jednocześnie oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada on wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, które umożliwiają Użytkownikowi udostępnienie tych Materiałów, bez żadnych przeszkód i zgodnie z prawem Portalowi "Świat Czarnego Teriera".

 

Moment przekazania Materiałów przez Użytkownika Portalowi "Świat Czarnego Teriera" za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezterminową publikację tychże Materiałów na łamach Portalu "Świat Czarnego Teriera".

 

Nazwy handlowe, nazwy produktów, rozwiązań lub inne oznaczenia zmieszczone na stronie internetowej Portalu "Świat Czarnego Teriera" stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

 

Użytkownicy Portalu "Świat Czarnego Teriera" mogą korzystać z zawartości Portalu "Świat Czarnego Teriera" tj. wszelkich Materiałów w nim zamieszczonych, wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.). W szczególności niedopuszczalne jest jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie, duplikowanie, reprodukowanie, przetwarzanie, publikowanie, powielanie itp. za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej lub elektronicznej Materiałów ze stron Portalu "Świata Czarnego Teriera" we fragmentach lub całości, bez pisemnej zgody Redakcji Portalu "Świat Czarnego Teriera" lub odrębnej zgody autorów  udostępnionych Portalowi "Świat Czarnego Teriera" Materiałów.

 

Odnośniki do stron internetowych opublikowane na stronie Portalu "Świat Czarnego Teriera"

 

Portal "Świat Czarnego Teriera" zawiera odnośniki do innych stron internetowych osób trzecich. Portal "Świat Czarnego Teriera" nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na tych stronach oraz za zasady zachowania prywatności i plików cookies obowiązujące na tych stronach. Odnośniki do innych stron internetowych osób trzecich opublikowane na łamach strony Portalu "Świat Czarnego Teriera" zostały umieszczone na łamach strony Portalu "Świat Czarnego Teriera" jedynie w charakterze informacyjnym i nie jest to równoznaczne z udzieleniem poparcia Portalu "Świat Czarnego Teriera" dla treści publikowanych na tych stronach oraz nie stanowi rekomendacji dla określonego podmiotu (o ile stosowny dopisek przy takim odnośniku nie informuje inaczej).

 

Zastrzeżenie dotyczące pojęć medycznych

 

Niektóre z Materiałów opublikowanych na łamach Portalu "Świat Czarnego Teriera" zawierają informacje dotyczące chorób psów, ich profilaktyki oraz leczenia. Redakcja Portalu "Świat Czarnego Teriera" uprzedza, iż opublikowane Materiały zostały opracowane w dobrej wierze, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem zespołu redakcyjnego Portalu "Świat Czarnego Teriera" lub Użytkowników (wymienionych z imienia i nazwiska w Materiałach), którzy w większości przypadków nie posiadają stosownego wykształcenia weterynaryjnego i/lub zootechnicznego. Autorzy najczęściej opierają się jedynie na zebranych materiałach własnych i dostępnej literaturze, stąd też Redakcja Portalu "Świat Czarnego Teriera" nie jest w stanie zagwarantować pełnej rzetelności, ani aktualności informacji widniejących w tych Materiałach. Użytkownik przeglądając opublikowane Materiały powinien mieć świadomość, iż wszelkie informacje zawarte na Portalu "Świat Czarnego Teriera" mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione. Redakcja Portalu "Świat Czarnego Teriera" nie bierze odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w Materiałach treści przez Użytkowników Portalu "Świat Czarnego Teriera".

 

Materiały dotyczące medycyny i profilaktyki weterynaryjnej oraz tematów pokrewnych nie mogą być traktowane, jako porada medyczna, ani jako opinia medyczna. Materiały te nie mogą stanowić podstawy do samodzielnego stawiania diagnozy, a tym bardziej podejmowania leczenia psa. Ich przesłaniem jest jedynie naświetlenie ogólnych zarysów poruszanych problemów, w celu zachęcenia Użytkownika do stosowania profilaktyki zdrowotnej i uczulenia na pewne objawy, które powinny zaniepokoić i skłonić Użytkownika do odwiedzenia z psem lekarza weterynarii.

 

Zastrzeżenie dotyczące pojęć prawnych

 

Niektóre z Materiałów opublikowanych na łamach Portalu "Świat Czarnego Teriera" zawierają informacje dotyczące aspektów prawnych. Redakcja Portalu "Świat Czarnego Teriera" uprzedza, iż opublikowane Materiały zostały opracowane zgodnie z wiedzą i doświadczeniem zespołu redakcyjnego Portalu "Świat Czarnego Teriera" lub Użytkowników (wymienionych z imienia i nazwiska w Materiałach), którzy w większości przypadków nie posiadają stosownego wykształcenia prawniczego. Autorzy najczęściej opierają się jedynie na zebranych materiałach własnych, dostępnej literaturze i obowiązujących przepisów prawa, stąd też Redakcja Portalu "Świat Czarnego Teriera" nie jest w stanie zagwarantować pełnej rzetelności, ani aktualności informacji widniejących w tych Materiałach. Użytkownik przeglądając opublikowane Materiały powinien mieć świadomość, iż wszelkie informacje zawarte na Portalu "Świat Czarnego Teriera" mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione. Redakcja Portalu "Świat Czarnego Teriera" nie bierze odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w Materiałach treści przez Użytkowników Portalu "Świat Czarnego Teriera".

 

Materiały dotyczące prawa oraz tematów pokrewnych nie mogą być traktowane, jako porada prawna, ani jako opinia prawna. Materiały te nie mogą stanowić podstawy do samodzielnego podejmowania działań z zakresu prawa. Ich przesłaniem jest jedynie naświetlenie ogólnych zarysów poruszanych zagadnień prawnych, w celu przybliżenia Użytkownikowi pewnych tematów natury prawnej. W kwestiach natury prawnej Użytkownik zawsze powinien szukać porady u profesjonalnie wykwalifikowanego i przygotowanego do pełnienia takiej funkcji prawnika.

 

Zastrzeżenie dotyczące opublikowanych wyników z wystaw psów rasowych

 

Wszelkie informacje dotyczące wyników z wystaw psów rasowych organizowanych pod patronatem Związku Kynologicznego w Polsce (ZKwP) lub pod patronatem Związków Kynologicznych zrzeszonych (współpracujących) z Międzynarodową Organizacją Kynologiczną (FCI) zbierane są przez Redakcję Portalu "Świat Czarnego Teriera" lub Użytkowników Portalu "Świat Czarnego Teriera", którzy następnie przekazują je do Redakcji Portalu "Świat Czarnego Teriera"  i pochodzą one bezpośrednio z:

 • tablic informacyjnych umieszczonych przy ringach oceny rasy;

 • oficjalnych stron internetowych Oddziałów ZKwP;

 • oficjalnych stron internetowych Związków Kynologicznych - członków i współpracujących z FCI;

 • klubów rasy czarny terier rosyjski krajów - członków i współpracujących z FCI;

 • katalogów powystawowych publikowanych przez Oddziały ZKwP lub krajów - członków i współpracujących z FCI.

Przypominamy, że Oddziały ZKwP oraz zagraniczne organizacje przynależące do FCI publikują katalogi powystawowe i/lub osoby wyznaczone przez organizatora danej wystawy psów umieszczają wyniki z wystaw bezpośrednio na tablicach informacyjnych znajdujących się przy ringach wystawowych, co czyni wyniki z wystaw danymi ogólnodostępnymi i jawnymi, które na łamach Portalu "Świat Czarnego Teriera" też mogą być publikowane.

 

Na łamach strony Portalu "Świat Czarnego Teriera" publikowane są tylko i wyłącznie wyniki z wystaw dla rasy czarny terier rosyjski ze szczególnym uwzględnieniem tych wyników wystaw, w których udział brały psy/suki urodzone pod patronatem ZKwP lub psy/suki sprowadzone do Polski i zarejestrowane w ZKwP.

 

Ze względu na mnogość organizowanych w całym roku kalendarzowym wystaw psów rasowych oraz biorąc pod uwagę przepływ informacji (często utrudniony), dopuszczamy możliwość zaistnienia niezamierzonych pomyłek. Każdy Użytkownik ma prawo do korekty opublikowanego wyniku, która dokonywana jest przez Redakcję Portalu "Świat Czarnego Teriera" tak szybko, jak to tylko jest możliwe. W przypadku zauważenia błędu dotyczącego wyniku uzyskanego przez psa/sukę Użytkownika lub w przypadku braku rezultatu (przy imieniu i przydomku psa/suki widoczny znak zapytania "?") prosimy o kontakt w celu dokonania korekty/uzupełnienia wyniku. Informacje można nadsyłać drogą e-mailową. Jednocześnie informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby widoczne na stronach Portalu "Świat Czarnego Teriera" rezultaty z wystaw psów rasowych były pełne i poprawne, a zauważone błędy staramy się niezwłocznie korygować. Nie możemy jednak wykluczyć istnienia niezamierzonych pomyłek, stąd też opublikowane na łamach strony Portalu "Świat Czarnego Teriera" wyniki z wystaw mają jedynie nieoficjalny (informacyjny) charakter i Portal "Świat Czarnego Teriera" nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe błędy i nieścisłości.

 

Użytkownik analizując treści widoczne w wynikach z wystaw psów rasowych powinien być ostrożny. Jeśli z jakiś powodów Użytkownik jest zainteresowany wynikiem z wystawy konkretnego zwierzęcia, dla którego wynik został opublikowany w wynikach wystaw, to w celu zweryfikowania poprawności wyniku powinien bezpośrednio skontaktować się z właścicielem tegoż zwierzęcia.

 

W celu uzyskania oficjalnych wyników z interesującej Użytkownika wystawy powinien się on skontaktować z Oddziałem ZKwP organizującym daną wystawę (w przypadku wystaw organizowanych w Polsce) lub ze stosowną zagraniczną organizacją kynologiczną organizującą daną wystawę (w przypadku wystaw organizowanych poza Polską). Dostęp do internetowych stron poszczególnych Oddziałów ZKwP znajduje się TUTAJ, a do zagranicznych organizacji kynologicznych posiadających strony internetowe TUTAJ.

 

Zastrzeżenie dotyczące opublikowanego zestawienia wyników prześwietleń w kierunku HD i/lub ED

 

Informujemy, że każdy Związek Kynologiczny zrzeszony lub współpracujący z FCI, stosownymi przepisami hodowlanymi reguluje obowiązek wykonywania (bądź też nie) prześwietleń w kierunku określenia HD i/lub ED przed ostatecznym dopuszczeniem - w naszym przypadku psów i suk rasy czarny terier rosyjski - do hodowli. W Polsce - zgodnie z przepisami hodowlanymi ZKwP - rasa czarny terier rosyjski nie jest objęta takim obowiązkiem. Jednak w trosce o zdrowie swoich psów i suk oraz w celu promowania wysokiego standardu hodowlanego wielu właścicieli i hodowców rasy czarny terier rosyjski w krajach, nie objętych takim obowiązkiem, decyduje się na wykonywanie takich badań we własnym zakresie, a następnie za pośrednictwem różnych publikacji i stron internetowych udostępnia te wyniki badań.

 

Wszystkie wyniki HD i/lub ED widoczne w zestawieniu zostały zebrane na przestrzeni lat i dotyczą psów/suk rasy czarny terier rosyjski urodzonych w hodowlach zrzeszonych w Związku Kynologicznym w Polsce (ZKwP) lub w hodowlach zrzeszonych pod patronatem Związków Kynologicznych zrzeszonych (współpracujących) z Międzynarodową Organizacją Kynologiczną (FCI) i zbierane są przez Redakcję Portalu "Świat Czarnego Teriera" lub Użytkowników Portalu "Świat Czarnego Teriera", którzy następnie przekazują je do Redakcji Portalu "Świat Czarnego Teriera".

Źródła:

 • informacje przekazane przez Użytkowników Portalu "Świat Czarnego Teriera";

 • oficjalna strona internetowa Orthopedic Foundation for Animals z USA;

 • oficjalna strona internetowa KoiraNet - system informacyjny Fińskiego Związku Kynologicznego;

 • oficjalna strona internetowa Hunddata - system informacyjny Szwedzkiego Związku kynologicznego;

 • strony klubów rasy czarny terier rosyjski krajów - członków i współpracujących z FCI;

 • strony internetowe hodowców należących do Związków Kynologicznych - członków i współpracujących z FCI;

 • strona internetowa BRT.info - baza rodowodów czarnego teriera rosyjskiego z Rosji;

 • Black Russian Terrier Database - baza rodowodów czarnego teriera rosyjskiego z Niemiec.

Zestawienie wyników prześwietleń w kierunku HD i/lub ED opublikowane na łamach Portalu "Świat Czarnego Teriera" powstało na potrzeby Portalu "Świat Czarnego Teriera" i ma jedynie charakter nieoficjalny i informacyjny, którego celem jest zainteresowanie tą problematyką szerszego grona hodowców i właścicieli czarnego teriera rosyjskiego. Zgodnie z tym zestawienie to nie stanowi źródła oficjalnych danych, ani nie jest firmowane przez żadną organizację kynologiczną czy też weterynaryjną. Redakcja Portalu "Świat Czarnego Teriera" dokłada wszelkich starań, by zawarte w zestawieniu informacje były poprawne, jednak w związku z brakiem obowiązku badania naszej rasy w Polsce i wielu innych krajach (a więc również brakiem jednego - oficjalnego źródła) nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawności widniejących w zestawieniu wyników i dopuszczamy możliwość zaistnienia niezamierzonych pomyłek. Redakcja Portalu "Świat Czarnego Teriera" nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe błędy i nieścisłości.

 

Każdy Użytkownik ma prawo do korekty widniejącego w zestawieniu wyniku, która dokonywana jest przez Redakcję Portalu "Świat Czarnego Teriera" tak szybko, jak to tylko jest możliwe. W przypadku zauważenia błędu dotyczącego opublikowanego wyniku/wyników psa/suki stanowiącego własność Użytkownika lub w przypadku, gdy Użytkownik chciałby dodać wynik prześwietlenia w kierunku HD i/lub ED swojego psa/suki do zestawienia, prosimy o kontakt drogą e-mailową. Wyniki w zestawieniu są umieszczane bezterminowo, ale na wyraźne życzenie właściciela psa/suki, dla którego wynik/wyniki widnieje/widnieją w zestawieniu może/mogą on/one być usunięty/usunięte z zestawienia przy każdej najbliżej aktualizacji zestawienia (informacje dotyczące usunięcia wyniku prosimy nadsyłać drogą e-mailową).

 

Każdy Użytkownik analizując treści widoczne w zestawieniu wyników prześwietleń w kierunku HD i/lub ED powinien być ostrożny. Jeśli z jakiś powodów Użytkownik jest zainteresowany wynikiem prześwietlenia w kierunku HD i/lub ED konkretnego zwierzęcia, dla którego wynik został umieszczony w ww. zestawieniu, to w celu zweryfikowania poprawności wyniku powinien bezpośrednio skontaktować się z właścicielem tegoż zwierzęcia.

 

Zastrzeżenie dotyczące opublikowanego zestawienia wyników badań w kierunku hyperuricosurii (HU)

 

Informujemy, że zgodnie z opublikowanymi badaniami naukowymi nasza rasa - czarny terier rosyjski - jest genetycznie predysponowana do wystąpienia schorzenia o nazwie: hyperuricosuria. Za pomocą prostego testu DNA można sprawdzić status zwierzęcia względem tej choroby (zdrowy/nosiciel/genetycznie chory). Każdy Związek Kynologiczny zrzeszony lub współpracujący z FCI, stosownymi przepisami hodowlanymi reguluje obowiązek wykonywania (bądź też nie) badania w kierunku hyperuricosurii przed ostatecznym dopuszczeniem - w naszym przypadku psów i suk rasy czarny terier rosyjski - do hodowli. W Polsce - zgodnie z przepisami hodowlanymi ZKwP - rasa czarny terier rosyjski nie jest objęta takim obowiązkiem. Jednak w trosce o zdrowie swoich psów i suk oraz w celu promowania wysokiego standardu hodowlanego wielu właścicieli i hodowców rasy czarny terier rosyjski w krajach, nie objętych takim obowiązkiem, decyduje się na wykonywanie takich badań we własnym zakresie, a następnie za pośrednictwem różnych publikacji i stron internetowych udostępnia te wyniki badań.

 

Wszystkie wyniki widoczne w zestawieniu zostały zebrane na przestrzeni lat i dotyczą psów/suk rasy czarny terier rosyjski urodzonych w hodowlach zrzeszonych w Związku Kynologicznym w Polsce (ZKwP) lub w hodowlach zrzeszonych pod patronatem Związków Kynologicznych zrzeszonych (współpracujących) z Międzynarodową Organizacją Kynologiczną (FCI) i zbierane są przez Redakcję Portalu "Świat Czarnego Teriera" lub Użytkowników Portalu "Świat Czarnego Teriera", którzy następnie przekazują je do Redakcji Portalu "Świat Czarnego Teriera".

Źródła:

 • informacje przekazane przez Użytkowników Portalu "Świat Czarnego Teriera";

 • informacje wymienione z Alexem Savelem - właścicielem podobnego zestawienia z USA;

 • oficjalna strona internetowa Orthopedic Foundation for Animals z USA;

 • oficjalna strona internetowa The Kennel Clubu - Związku Kynologicznego z Wielkiej Brytanii;

 • strony klubów rasy czarny terier rosyjski krajów - członków i współpracujących z FCI;

 • strony internetowe hodowców należących do Związków Kynologicznych - członków i współpracujących z FCI;

 • strona internetowa BRT.info - baza rodowodów czarnego teriera rosyjskiego z Rosji;

 • Black Russian Terrier Database - baza rodowodów czarnego teriera rosyjskiego z Niemiec.

Zestawienie wyników badań w kierunku hyperuricosurii opublikowane na łamach Portalu "Świat Czarnego Teriera" powstało na potrzeby Portalu "Świat Czarnego Teriera" i ma jedynie charakter nieoficjalny i informacyjny, którego celem jest zainteresowanie tą problematyką szerszego grona hodowców i właścicieli czarnego teriera rosyjskiego. Zgodnie z tym zestawienie to nie stanowi źródła oficjalnych danych, ani nie jest firmowane przez żadną organizację kynologiczną czy też weterynaryjną. Redakcja Portalu "Świat Czarnego Teriera" dokłada wszelkich starań, by zawarte w zestawieniu informacje były poprawne, jednak w związku z brakiem obowiązku badania naszej rasy w Polsce i wielu innych krajach (a więc również brakiem jednego - oficjalnego źródła) nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawności widniejących w zestawieniu wyników i dopuszczamy możliwość zaistnienia niezamierzonych pomyłek. Redakcja Portalu "Świat Czarnego Teriera" nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe błędy i nieścisłości.

 

Każdy Użytkownik ma prawo do korekty widniejącego w zestawieniu wyniku, która dokonywana jest przez Redakcję Portalu "Świat Czarnego Teriera" tak szybko, jak to tylko jest możliwe. W przypadku zauważenia błędu dotyczącego widniejącego w zestawieniu wyniku psa/suki stanowiącego własność Użytkownika lub w przypadku, gdy Użytkownik chciałby dodać wynik badania w kierunku hyperuricosurii swojego psa/suki do zestawienia, prosimy o kontakt drogą e-mailową. Wyniki w zestawieniu są umieszczane bezterminowo, ale na wyraźne życzenie właściciela psa/suki, dla którego wynik widnieje w zestawieniu może on być usunięty z zestawienia przy każdej najbliżej aktualizacji zestawienia (informacje dotyczące usunięcia wyniku prosimy nadsyłać drogą e-mailową).

 

Każdy Użytkownik analizując treści widoczne w zestawieniu wyników badań w kierunku hyperuricosurii powinien być ostrożny. Jeśli z jakiś powodów Użytkownik jest zainteresowany wynikiem badania w kierunku hyperuricosurii konkretnego zwierzęcia, dla którego wynik został umieszczony w ww. zestawieniu, to w celu zweryfikowania poprawności wyniku powinien bezpośrednio skontaktować się z właścicielem tegoż zwierzęcia.

 

Zastrzeżenie dotyczące opublikowanego zestawienia wyników badań w kierunku młodzieńczego paraliżu krtani i polineuropatii (JLPP)

 

Informujemy, że zgodnie z opublikowanymi badaniami naukowymi nasza rasa - czarny terier rosyjski - jest genetycznie predysponowana do wystąpienia schorzenia o nazwie: młodzieńczy paraliż krtani i polineuropatii (JLPP). Za pomocą prostego testu DNA można sprawdzić status zwierzęcia względem tej choroby (zdrowy/nosiciel/genetycznie chory). Każdy Związek Kynologiczny zrzeszony lub współpracujący z FCI, stosownymi przepisami hodowlanymi reguluje obowiązek wykonywania (bądź też nie) badania w kierunku młodzieńczego paraliżu krtani i polineuropatii (JLPP) przed ostatecznym dopuszczeniem - w naszym przypadku psów i suk rasy czarny terier rosyjski - do hodowli. W Polsce - zgodnie z przepisami hodowlanymi ZKwP - rasa czarny terier rosyjski nie jest objęta takim obowiązkiem. Jednak w trosce o zdrowie swoich psów i suk oraz w celu promowania wysokiego standardu hodowlanego wielu właścicieli i hodowców rasy czarny terier rosyjski w krajach, nie objętych takim obowiązkiem, decyduje się na wykonywanie takich badań we własnym zakresie, a następnie za pośrednictwem różnych publikacji i stron internetowych udostępnia te wyniki badań.

 

Wszystkie wyniki widoczne w zestawieniu zostały zebrane na przestrzeni lat i dotyczą psów/suk rasy czarny terier rosyjski urodzonych w hodowlach zrzeszonych w Związku Kynologicznym w Polsce (ZKwP) lub w hodowlach zrzeszonych pod patronatem Związków Kynologicznych zrzeszonych (współpracujących) z Międzynarodową Organizacją Kynologiczną (FCI) i zbierane są przez Redakcję Portalu "Świat Czarnego Teriera" lub Użytkowników Portalu "Świat Czarnego Teriera", którzy następnie przekazują je do Redakcji Portalu "Świat Czarnego Teriera". Źródła:

 • informacje przekazane przez Użytkowników Portalu "Świat Czarnego Teriera";

 • oficjalna strona internetowa Orthopedic Foundation for Animals z USA;

 • strony klubów rasy czarny terier rosyjski krajów - członków i współpracujących z FCI;

 • strony internetowe hodowców należących do Związków Kynologicznych - członków i współpracujących z FCI;

 • strona internetowa BRT.info - baza rodowodów czarnego teriera rosyjskiego z Rosji.

Zestawienie wyników badań w kierunku młodzieńczego paraliżu krtani i polineuropatii (JLPP) opublikowane na łamach Portalu "Świat Czarnego Teriera" powstało na potrzeby Portalu "Świat Czarnego Teriera" i ma jedynie charakter nieoficjalny i informacyjny, którego celem jest zainteresowanie tą problematyką szerszego grona hodowców i właścicieli czarnego teriera rosyjskiego. Zgodnie z tym zestawienie to nie stanowi źródła oficjalnych danych, ani nie jest firmowane przez żadną organizację kynologiczną czy też weterynaryjną. Redakcja Portalu "Świat Czarnego Teriera" dokłada wszelkich starań, by zawarte w zestawieniu informacje były poprawne, jednak w związku z brakiem obowiązku badania naszej rasy w Polsce i wielu innych krajach (a więc również brakiem jednego - oficjalnego źródła) nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawności widniejących w zestawieniu wyników i dopuszczamy możliwość zaistnienia niezamierzonych pomyłek. Redakcja Portalu "Świat Czarnego Teriera" nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe błędy i nieścisłości.

 

Każdy Użytkownik ma prawo do korekty widniejącego w zestawieniu wyniku, która dokonywana jest przez Redakcję Portalu "Świat Czarnego Teriera" tak szybko, jak to tylko jest możliwe. W przypadku zauważenia błędu dotyczącego widniejącego w zestawieniu wyniku psa/suki stanowiącego własność Użytkownika lub w przypadku, gdy Użytkownik chciałby dodać wynik badania w kierunku młodzieńczego paraliżu krtani i polineuropatii (JLPP) swojego psa/suki do zestawienia, prosimy o kontakt drogą e-mailową. Wyniki w zestawieniu są umieszczane bezterminowo, ale na wyraźne życzenie właściciela psa/suki, dla którego wynik widnieje w zestawieniu może on być usunięty z zestawienia przy każdej najbliżej aktualizacji zestawienia (informacje dotyczące usunięcia wyniku prosimy nadsyłać drogą e-mailową).

 

Każdy Użytkownik analizując treści widoczne w zestawieniu wyników badań w kierunku młodzieńczego paraliżu krtani i polineuropatii (JLPP) powinien być ostrożny. Jeśli z jakiś powodów Użytkownik jest zainteresowany wynikiem badania w kierunku młodzieńczego paraliżu krtani i polineuropatii (JLPP) konkretnego zwierzęcia, dla którego wynik został zamieszczony w ww. zestawieniu, to w celu zweryfikowania poprawności wyniku powinien bezpośrednio skontaktować się z właścicielem tegoż zwierzęcia.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 

Redakcja Portalu "Świat Czarnego Teriera" dokłada wszelkich starań, aby zawartość wszystkich stron Portalu "Świat Czarnego Teriera" była merytorycznie i informacyjnie rzetelna. Jednakże jesteśmy tylko zespołem ludzi, a w myśl powiedzenia "mylić się jest rzeczą ludzką" liczymy się z możliwością zaistnienia niezamierzonych pomyłek, dlatego też oświadczamy, że nie gwarantujemy aktualności, poprawności i kompletności Materiałów, ani wiarygodności informacji, rad, opinii, oświadczeń, rysunków, baz danych, zestawień lub innych informacji wyświetlanych na stronach Portalu "Świat Czarnego Teriera" zawartych w tychże Materiałach. Dopuszczamy również możliwość zaistnienia błędów merytorycznych i błędów pisowni, braków oraz innych nieścisłości widocznych w tych Materiałach. Dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za opublikowane na łamach Portalu "Świat Czarnego Teriera" Materiały, ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe, techniczne i inne, spowodowane przeglądaniem i użytkowaniem strony Portalu "Świat Czarnego Teriera".

 

Każdy Użytkownik akceptuje, iż przeglądanie zasobów Portalu "Świat Czarnego Teriera" oraz opieranie się na Materiałach zawartych na stronach Portalu "Świat Czarnego Teriera" stanowi działanie na własne ryzyko.

 

W celu popularyzacji wiedzy na najwyższym poziomie będziemy wdzięczni wszystkim Użytkownikom, którzy po zauważeniu błędów niezwłocznie poinformują nas o tym wysyłając wiadomość na nasz adres e-mailowy.

 

II. Polityka plików cookies

 

Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2012 r., Art. 173 informujemy, że z dniem 22 marca 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, znana również jako "ustawa cookies", która nałożyła na właścicieli serwisów internetowych obowiązek informowania internautów o wykorzystywaniu plików cookies. Ponieważ na stronach Portalu "Świat Czarnego Teriera" znajdują się liczniki wykorzystujące pliki cookies, to dostosowując się do nowelizacji ustawy umieszczamy na stronie głównej Portalu "Świat Czarnego Teriera" zwanej "Index" nagłówek następującej treści:

 

"Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej."

 

Podczas wizyty Użytkownika na Portalu "Świat Czarnego Teriera" automatycznie zbierane są tylko informacje dotyczące danej wizyty, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego - dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie danego Użytkownika, a jedynie służą do opracowywania informacji o danych demograficznych (statystyki) odwiedzających stronę Portalu "Świat Czarnego Teriera" Użytkowników (np. ilość odwiedzin dziennie, kraje z jakich nastąpiły wejścia na stronę, używane przeglądarki itp.). Informacje te pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z zasobów Portalu "Świat Czarnego Teriera", a to z kolei umożliwia Redakcji Portalu "Świat Czarnego Teriera" ulepszanie jego struktury i zawartości. Redakcji Portalu "Świat Czarnego Teriera" nie udostępnia danych powiązanych z plikami cookies żadnym podmiotom zewnętrznym.

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy każdy internauta może wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub odpowiednio brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji jw., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Portal "Świat Czarnego Teriera" cookies w sposób opisany powyżej. Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies.

 

Ruch na stronach Portalu "Świat Czarnego Teriera" jest monitorowany przez statystyki AWStats,  Flag Counter oraz  liczniki.org. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z Portalu "Świat Czarnego Teriera". Korzystając ze strony Portalu "Świat Czarnego Teriera" Użytkownik zapoznając się z powyższym komunikatem wyraża zgodę na analizowanie swoich danych przez AWStats, Flag Counter oraz liczniki.org w celach tu opisanych. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na analizowanie swoich danych przez AWStats, Flag Counter oraz liczniki.org w celach tu opisanych, to powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić stronę Portalu "Świat Czarnego Teriera".

 

Jednocześnie informujemy że Portal "Świat Czarnego Teriera" nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Portalu "Świat Czarnego Teriera" i Użytkownik wchodząc na takie strony robi to na własne ryzyko, a po przejściu na takie strony powinien zapoznać się z polityką cookies obowiązującą na tych stronach.

 


W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji. Każdy Użytkownik może się skontaktować z Redakcją Portalu "Świat Czarnego Teriera" wysyłając wiadomość na nasz adres e-mailowy.

 

Dane osobowe i kontaktowe uzyskane poprzez korespondencję e-mailową z Użytkownikami nie są gromadzone i przechowywane przez Redakcję Portalu "Świat Czarnego Teriera" i w żadnym przypadku nie są przekazywane osobom lub podmiotom trzecim - służą jedynie do udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Użytkownik wysyłając wiadomość drogą e-mailową jednocześnie wyraża zgodę na udzielenie przez Redakcję Portalu "Świat Czarnego Teriera" odpowiedzi w mailu zwrotnym.

 

Przestrzegamy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


 

 
       

Copyright by Świat Czarnego Teriera. All Rights Reserved.

Kopiowanie  ze strony  zdjęć, grafiki, treści i innej zawartości Portalu Świata Czarnego Teriera . bez zgody właściciela jest zabronione.

Projekt i wykonanie Narodziny Gwiazdy